Statut

Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Ur.l. RS 61/06) je ustanovni občni zbor dne

28.8. 2006 sprejel    

Statut Slovenskega društva za inteligentne transportne sisteme  

1. Splošne določbe

1. člen

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme je strokovno društvo, katerega osnovni namen je razvoj in uveljavljanje inteligentnih transportnih sistemov 
na območju Republike Slovenije.

2. člen

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih s tem statutom in v skladu z zakonom.

3. člen

Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik društva.

4. člen

Društvo se lahko včlani tudi v druge zveze društev, skladno z zakonom, o čemer odloča občni zbor društva.

5. člen

Delo društva je javno. Javnost dela društva se zagotavlja z javnostjo zapisnikov o delu organov društva, objavljanjem programov dela in drugimi metodami javne komunikacije s člani in širšo javnostjo. Za javnost dela odgovarja predsednik društva.


2 . Statusni podatki

6. člen

Ime društva:     
Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme

Sedež društva: 
Ljubljana

Žig društva:      
Žig društva je okrogle oblike polmera 1,5 cm z napisom »Slovensko društvo za inteligentne transportne sisteme«. 

7. člen

Naslov sedeža društva je Stegne 7, 1521 Ljubljana. Spremembo naslova sedeža
sprejema izvršni odbor.


3. Namen in cilji

8. člen

Namen in cilji društva so:
 • uveljavljanje pomena
  inteligentnih transportnih sistemov,
 • spremljanje, proučevanje in sodelovanje pri razvoju, uvajanju in uporabi
  inteligentnih transportnih sistemov,
 • sodelovanje pri oblikovanju nacionalne strategije, strokovnih mnenj, zakonodaje in standardizacije na področju prometa, transporta in inteligentnih transportnih sistemov,
 • vzpodbujanje, spremljanje, usmerjanje in organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov društva,
 • sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami oz. društvi v mednarodnem prostoru,
 • sodelovanje in povezovanje z zavodi, ustanovami, gospodarskimi družbami in drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami, ki delujejo na področju
  prometa, transporta in inteligentnih transportnih sistemov.
9. člen

Namen in cilje uresničuje društvo preko:
 • oblikovanja in uresničevanja programskih usmeritev društva vezanih na razvoj
  na področju prometa, transporta in inteligentnih transportnih sistemov,

 • obravnavanja in zavzemanja stališč do vseh pomembnih vprašanj vezanih na
  področje prometa, transporta in inteligentnih transportnih sistemov

če dejansko preneha z delovanjem, pri čemer se šteje, da je društvo dejansko prenehalo, če se število članov zmanjša na manj kot osem.

V primeru prenehanja ITS Slovenije pripadejo vsa finančna in materialna sredstva Rdečemu križu Slovenije.


12. Zaključne določbe

43 . člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih članov na občnem zboru.

44 . člen

Statut velja od dne, ko ga sprejme občni zbor ITS Slovenije in, ko je društvo registrirano  
pri pristojnem organu.

Za razlago statuta je pristojen izvršni odbor.

Predsednik:  mag. Robert Rijavec

 

 

Datoteke:

 
Slo Eng